DATGANIAD AR NOD DWYIEITHRWYDD Y SAFLE HWN

DATGANIAD AR NOD DWYIEITHRWYDD Y SAFLE HWN

Mae'r ap sy'n cael eu defnyddio ar gyfer rhaglenni fel y CELYN, sef 'Cyclos' wedi'i chynllunio yn wreiddiol yn yr iseldiroedd. Oherwydd hynny, Saesneg oedd y fan cychwyn gyda cyn-lleiad o le, mewn mannau, ar gyfer ddwy iaith ar hyn o bryd. Rydym mewn trafodaethau i ddatrys hyn. Heblaw am y ffaith mai peilot wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru yw'r CELYN, mae adeiladu cymunedau cryf lle mae'r ddwy iaith yn ffynnu, yn rhan annatod adeiladu'r CELYN. Mae'r enw rydym wedi mabwysiadu, fel cof i gymuned Cymraeg eu hiaith, yn un enghraifft o'r ymroddiad hwn. 

Penderfynom roi cerdd newydd Ifor ap Glyn, sef 'Croeso i'r Celyn' ar lwyfan ein lansiad lle, o ganlyniad, roedd y Gymraeg wedi'i osod ar lwyfan rhyngwladol. Fe gweithgaredd hollol newydd i Gymru, bydd angen mabwysiadu geirfa newydd yn y Gymraeg. Rydym felly yn cymryd y sialens yma ddifri wrth ymgynghori gyda siaradwyr Cymraeg. Ar ryw ben yn ystod y peilot, bydd ein safle we ddim yn unig yn ddwyieithog ond mi fydd y geiriau Gymraeg wedi'i ddewis ofalus. Peilot ydi'r for a ariennir i gychwyn ffwrdd, peilot lle rydan ni eisio cymryd amser, os rhaid, i gael bob dim yn gywir.

 

STATEMENT ON THE BILINGUAL INTENTION FOR THIS SITE

The app used for programs such as the CELYN, 'Cyclos' was originally designed in the lowlands. As such, English was the starting point with a preponderance of space, in places, for two languages at present. We are in discussions with Cyclos to resolve this. Apart from the fact that CELYN is a Welsh Government funded pilot, building strong communities where both languages thrive is integral to CELYN's vision. The name we have adopted, in memory of a Welsh speaking community, is one example of this commitment.

We decided to put Ifor ap Glyn's new poem, 'Welcome to the Celyn' centre of our launch where, as a result, the Welsh language was set on an international stage. As a completely new activity for Wales, a new vocabulary will need to be adopted in Welsh. We therefore take this challenge seriously and are consulting with Welsh speakers. At some point during the pilot, our website will not only be bilingual but the Welsh words will have been carefully selected. This is a pilot funded to get things in place, a pilot where we want to take time, if necessary, to get everything right.